Hi! I'm Elin . Helo, Elin ydw i! 

I am passionate about natural health and I want to encourage you to make self-care a natural inclusion in your life. Rwy’n teimlo’n angerddol ynglŷn ag iechyd naturiol ac rwyf am eich annog i wneud hunan-les yn rhan naturiol o’ch bywyd.

Having qualified at the highest level, level 5, with Reflexology in 2017, I started my own practice and haven't looked back.

Our lifestyle today demands so much from us that self-care is often at the bottom of our list, where it should be at the top for us to be and feel our best.

 It has been 12 years since I turned to reflexology and it is still my go to during times when I need to renew and prioritise self-care. After the healing I received from reflexology to rebalance my hormones after the birth of my third child, I decided to go into training. I have always had a passion for health, and having trained in the past as a Beauty Therapist, Aromatherapist and Naturopathic Nutritionist, it is an organic step back into natural health. Being able to give the gift of reflexology to my clients is a blessing, Let me share the gift of reflexology with you.

Ar ôl cymhwyso mewn Adweitheg i’r lefel uchaf, sef lefel 5, yn 2017, dechreuais fy mhractis fy hun sy’n mynd o nerth i nerth.

Gan fod cymaint o brysurdeb yn ein bywydau heddiw,  hawdd yw anghofio am ein lles ein hunain. Mae’n bwysig rhoi ni’n hunain yn gyntaf drwy wneud hunan-les yn flaenoriaeth er mwyn bod ar ein gorau.

Mae 12 mlynedd ers pan ddechreuais i fy hun droi at adweitheg, ac rwy’n dal i droi ati pan fyddaf angen adfywio ac atgyfnerthu fy hun. Ar ôl cael gwellhad drwy gymorth adweitheg i ailgydbwyso fy hormonau’n fuan ar ôl geni fy nhrydydd plentyn, penderfynais fynd i hyfforddi yn y grefft. Rwyf wastad wedi ymddiddori mewn pynciau iechyd: hyfforddais fel Therapydd Harddwch, Aromatherapydd a Maethydd Naturopathig, ac mae hyfforddi ym maes adweitheg wedi f’arwain at ddulliau naturiol o gynnal iechyd. Bendith yw medru trin fy nghleientiaid â dull adweitheg. Gadewch imi eich trin chi â’r dull bendithiol hwn.

a holistic way of working

The space that I work in is important.  You come to heal, escape and feel safe in a cocoon of comfort and tranquility. This is reflected in the environment I created. 

I will take your case history, which entail questions about your health - past and present.  This can take up to 30 minutes and gives me a clear understanding of your uniqueness and how I can best help you through reflexology.  You will then receive your treatment in warm surroundings, surrounded by soft candle light and gentle music while you relax and escape.

While you are being treated, only the feet will be exposed. If you are receiving facial reflexology or Indian head massage, there is no need to remove any clothing. 

Mae’r gofod lle rwyf yn gweithio ynddo yn bwysig. Yr ydych yn dod ataf i wella ac i ddianc am ennyd gan deimlo’n ddiogel mewn awyrgylch cysurus a hamddenol.

Adlewyrchir hynny yn yr amgylchfyd yr wyf wedi’i greu. 

Byddaf yn edrych ar eich hanes gan holi ynghylch cyflwr eich iechyd ddoe a heddiw. Gall hyn gymryd hyd at 30 munud a bydd yn rhoi syniad go dda imi o’ch amgylchiadau 

unigol chi a sut y gallaf eich helpu drwy ddefnyddio adweitheg. 

Byddwch wedyn yn derbyn triniaeth mewn awyrgylch cynnes yng ngolau ysgafn canhwyllau ac yn sŵn cerddoriaeth heddychlon fel y gallwch lwyr ymlacio a chael dihangfa.

arbonne 30 days healthy living-01.jpg

arbonne 30 days to healthy living

Give yourself a kick start with this 30 day support for your gut health. Improve your skin health, better sleep, more energy, and a solid foundation to start your journey to healthier living. Can also be done in 14 days or as a morning Manage the Damage plan. 

IMG_2545.png