Search
  • Elin Huws

Pryder ac Ofn

Mae pryder ac ofn yn rhywbeth sydd yn gallu taro pob un ohonom. Yn gallu cynnyddu o dan amgylchiadau anodd, fel sydd yn ein hwynebu ar hyn o bryd. Pan ydych yn byw yn eich meddwl, mae'r llais bach mewnol sydd yn gallu taflu pob math o sefyllfaoedd trasig ger eich bron, yn ddigon i'ch gwneud yn ddiflas. Mae'n gallu creu mwy o bryder, nes mae'n cynyddu allan o reolaeth, ac yn hollol wrthwyneb i beth sydd yn digwydd i chi go iawn. e.e gyda'r feirws sydd o gwmpas. Falle eich bod ar hyn o bryd yn eistedd yn eich cartref yn hollol iach, gyda to uwch eich pen, cynhesrwydd, bwyd yn yr oergell a phaned yn eich llaw. Unwaith mae eich meddyliau yn taro, mae nhw yn gallu creu senario o 'beth os?' Beth os dwi yn mynd yn sal? Beth os mae fy nheulu yn ei gael o? Beth os ydi rhywun dwi yn adnabod yn marw? Beth os sgennai ddim ceiniog yn y banc a ni fydd gennai am weddill fy oes chwaith? Beth os? Beth sydd yn digwydd yn fan hyn ydi mae ein meddyliau yn cynyddu y pryder a'r stress yn ein corff.

Fe ddigwyddith hyn o hyd, tan bydda ni yn dod yn fwy ymwybodol o'r llais. Unwaith yr ydych yn tynnu eich hunan allan o'ch pen ac yn ol fewn i'ch corff, mae'r llais pryder yn pallu. Rydych yn edrych o'ch cwmpas ac yn sylweddoli nad oes un o'r pryderon uchod yn digwydd nawr. Yr unig beth sydd yn bodoli nawr yw nawr. Felly os yr ydych yn eistedd adra, gyda phaned yn eich llaw, bwyd yn yr oergell a tho uwch eich pen, yna mae popeth yn iawn. Ac os ddaw unrhyw rhai o'ch pryderon yn wir, yna dim ond ar yr union adeg hynny y byddwch chi yn gorfod delio a nhw. Ac ar yr union adeg hynny fe fyddwch chi gyda'r nerth a'r gallu i ddelio gyda beth bynnag fu ar yr eiliad honno. Ond yr eiliad hon, dyna'r unig eiliad yr ydych a reolaeth drosto, ac dyma'r unig foment sydd gennych, dim ond nawr sydd yn bodoli. Felly gadewch yfory fod.


Mae myfyrio yn ymarferiad sydd yn gallu atgyfnerthu y gallu i fyw yn y corff ac nid yn eich pen. Yn eich dysgu i fod yn bresenol yn y presenol, nid yn y gorfennol, neu y dyfodol. Os gwnewch ganolbwyntio ar eich dwylo am eiliad, e.e os ydych yn rhoi eich holl sylw ar eich dwylo, byddwch yn gallu teimlo yr egni sydd ynddynt. Byddwch yn gallu teimlo presenoldeb eich dwylo. Mae modd gwneud hyn gyda'ch holl gorff. Wrth deimlo yr egni sydd tu fewn i chi, rydych yn tawelu ac yn diffodd y llais yn eich pen, ac rydych yn byw yn y presenol. Oherwydd dim ond y presenol sydd yn bodoli, dim ond nawr sydd gennych i wneud beth bynnag yr ydych eisiau ei wneud. Felly pam rhoi eich egni i fewn i'ch pryderon? Pam gwneud eich hun yn hollol ddiflas gyda'ch ofnau?

Mae'n cymeryd amser i feistroli hyn, ond unwaith yr ydych yn gallu gwahaniaethu eich hunan oddi wrth eich meddyliau, a dechrau byw yn eich corff, yna yr ydych wedi deffro i'r gwirionedd mai dim ond nawr sydd yn bodoli.
37 views0 comments

Recent Posts

See All